• Ngày 11/12/2014: đạt chứng nhận BAP.

  • Ngày 02/09/2013: đạt giaỉ thưởng top 100 Sao Vàng Đất Việt năm 2013.

  • Ngày 01/07/2013 : đạt chứng nhận Sản Phẩm Đảm Bảo Chất Lượng 2013


  • Ngày 25/03/2011 : đạt chứng nhận GLOBAL GAP

 

  • Ngày 23/12/2009 : đạt chứng nhận HACCP

 

  • Ngày 11/04/2009 : đạt chứng nhận ISO 9001 : 2008